donderdag 1 maart 2018

Horizontale botsing van aanbestedingsbeginselen


Oud - o.a. Richtlijn 2004/18/EG - recht. Specifieke Italiaanse wetgeving.

Niettemin een interessante horizontale botsing van aanbestedingsbeginselen in HvJEU 28 februari 2018 in de gevoegde zaken C-523/16 en C-536/16 (MA.T.I. SUD):


61          In dit verband moet ten eerste worden opgemerkt dat het feit dat de aanbestedende dienst het bedrag van de geldboete op voorhand in de aankondiging van de opdracht vastlegt, stellig, zoals de Europese Commissie in haar schriftelijke opmerkingen heeft aangegeven, voldoet aan de vereisten van de beginselen van gelijke behandeling van de inschrijvers, transparantie en rechtszekerheid, aangezien hierdoor elke discriminatoire of willekeurige behandeling van deze laatsten vanwege de aanbestedende dienst op objectieve wijze kan worden vermeden.
62          Dit neemt evenwel niet weg dat het automatisch toepassen van de op voorhand vastgelegde boete, zonder rekening te houden met de aard van de door de onzorgvuldige inschrijver verrichte correcties en dus ook zonder enige geïndividualiseerde motivering, niet verenigbaar lijkt met de vereisten op het gebied van de eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel.

Verder bevestigt het arrest ‘SAG’ (C-599/10) en ‘Manova’ (C-336/12) in onder meer de laatste twee deelzinnen van het tweede gedachtestreepje van:

65          Gelet op een en ander dienen de prejudiciële vragen te worden beantwoord als volgt:
-              […]
-              Daarentegen dienen diezelfde bepalingen en beginselen aldus te worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling die voorziet in een procedure tot aanvulling of verduidelijking van de stukken en herstel van gebreken, volgens welke de aanbestedende dienst van een inschrijver kan verlangen dat hij tegen betaling van een geldboete het ontbreken van een document verhelpt, wanneer dat gebrek volgens de uitdrukkelijke bepalingen van de aanbestedingsstukken tot zijn uitsluiting moet leiden, of dat hij de onregelmatigheden in zijn inschrijving op zodanige wijze rechtzet dat de aangebrachte verbeteringen of aanpassingen neerkomen op de indiening van een nieuwe inschrijving.

Het evenredigheidsbeginsel heeft in het huidige recht - zie artikel 18 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU: ‘en proportionele wijze’ - een uitdrukkelijke plaats gekregen naast het gelijkheids- en transparantiebeginsel.

Ik wacht een horizontale botsing van aanbestedingsbeginselen, mede in relatie tot ‘SAG’ en ‘Manova’, rustig af.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten