maandag 15 juni 2015

Details (1)


Artikel 9 lid 8 sub b Richtlijn 2004/18/EG:

In het geval van overheidsopdrachten voor diensten wordt de waarde van de opdracht in voorkomend geval op de volgende grondslag geraamd:
[-]
b)           in het geval van opdrachten waarin geen totale prijs is vermeld:
[-]
ii)            bij opdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd langer is dan 48 maanden, het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48.

Artikel 2.17 Aanbestedingswet 2012:

De aanbestedende dienst raamt de waarde van een overheidsopdracht voor diensten:
[-]
e.            waarin geen totale prijs is vermeld en die voor onbepaalde duur is of een looptijd heeft die langer is dan 48 maanden: het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48.

Het gaat om ‘het maandelijks te betalen bedrag’.

‘Roanne-arrest’ (HvJEG 18 januari 2007 in zaak C-220/05):

57          Gelet op het voorgaande, moet op de tweede vraag worden geantwoord dat ter bepaling van de waarde van een opdracht in de zin van artikel 6 van de richtlijn rekening moet worden gehouden met de totale waarde van de opdracht voor de uitvoering van werken vanuit het oogpunt van een potentiĆ«le inschrijver, wat niet alleen alle bedragen omvat die de aanbestedende dienst zal moeten betalen, maar ook alle inkomsten die van derden zullen worden verkregen.

Overweging 19 van de nieuwe Richtlijn 2014/24/EU:

Verduidelijkt dient te worden dat, voor de raming van de waarde van een opdracht, rekening moet worden gehouden met alle inkomsten, ongeacht of deze afkomstig zijn van de aanbestedende dienst of van derden. [-]

Artikel 5 lid 14 nieuwe Richtlijn 2014/24/EU:

In het geval van overheidsopdrachten voor diensten waarvoor geen totale prijs is vermeld, wordt voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de volgende grondslag genomen:
[-]
b)           bij opdrachten voor onbepaalde tijd of waarvan de looptijd langer is dan 48 maanden: de maandelijkse waarde vermenigvuldigd met 48.

Het gaat (dus) om ‘de maandelijkse waarde’.

Artikel 2.17 van de ‘Geconsolideerde versie conceptwetsvoorstel Wijziging Aanbestedingswet 2012 ivm aanbestedingsrichtlijnen (courtesy versie t.b.v. internetconsultatie 3 april 2015 - wetsvoorstel is leidend)’:

De aanbestedende dienst raamt de waarde van een overheidsopdracht voor diensten:
[-]
e.            waarin geen totale prijs is vermeld en die voor onbepaalde duur is of een looptijd heeft die langer is dan 48 maanden: het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48.


Ik wacht het wetsvoorstel (dus) af.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten