dinsdag 1 maart 2016

Het ‘beoordelingssysteem’


Als ik bijvoorbeeld kijk naar HvJEG 29 april 2004 in zaak C-496/99 P (Succhi di Frutta):

108        Er zij aan herinnerd dat uit vaste rechtspraak van het Hof volgt dat, wat openbare inschrijvingen betreft, de aanbestedende dienst het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers moet respecteren (zie met name arresten van 27 november 2001, Lombardini en Mantovani, C-285/99 en C-286/99, Jurispr. blz. I-9233, punt 37, en 19 juni 2003, GAT, C-315/01, Jurispr. blz. I-6351, punt 73).

109        Uit de rechtspraak volgt eveneens dat dit beginsel tot transparantie verplicht, opdat de naleving ervan kan worden gecontroleerd (zie met name arresten van 18 juin 2002, HI, C-92/00, Jurispr. blz. I-5553, punt 45, en 12 december 2002, Universale-Bau e.a., C-470/99, Jurispr. blz. I-11617, punt 91).

110        Het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers beoogt de ontwikkeling van een gezonde en daadwerkelijke mededinging tussen de aan een overheidsopdracht deelnemende ondernemingen te bevorderen en vereist dat alle inschrijvers bij het opstellen van het in hun offertes gedane voorstel dezelfde kansen krijgen. Het betekent derhalve dat voor deze offertes voor alle mededingers dezelfde voorwaarden moeten gelden.

111        Het beginsel van doorzichtigheid, dat er het corollarium van vormt, heeft in essentie ten doel te waarborgen dat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen. Het impliceert dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure in het aanbestedingsbericht of in het bestek worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat, enerzijds, alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en, anderzijds, de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing zijn.

115        In een dergelijke context dient bijgevolg de Commissie, in haar hoedanigheid van aanbestedende dienst, nauwgezet de door haarzelf vastgestelde criteria in acht te nemen, niet alleen tijdens de inschrijvingsprocedure als zodanig, waarin de offertes worden beoordeeld en de opdrachtnemer wordt gekozen, maar meer in het algemeen tot aan het einde van de fase van uitvoering van de betrokken aanbesteding.

Dan kan en wil ik (dus) in beginsel niet veel ‘algemene’ (praktische) ‘gevolgen’ en ‘consequenties’ verbinden aan Rechtbank Noord-Holland 11 februari 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:734:


4.3.        Met Hedera is de voorzieningenrechter van oordeel dat, indien personen binnen het inkoopteam voorafgaand aan de beoordeling van de kwaliteit op de hoogte waren van de verschillende geoffreerde prijzen en zij zich daardoor mede (kunnen) hebben laten sturen, dit in beginsel een schending kan opleveren van het transparantiebeginsel, in die zin dat de objectiviteit van de beoordeling dan in het geding is en er geen sprake is van een deugdelijk geborgd systeem. De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat in deze zaak niet is gebleken van enige vooringenomenheid, van sturing van de scores of van een ondeugdelijk geborgd beoordelingssysteem. In het licht van de toelichting van [C.] ter zitting zijn de uitlatingen van Hedera, bij monde van mr. Groen, dan ook als louter speculatief te beschouwen en gaat de voorzieningenrechter aan dit bezwaar van Hedera voorbij.

Houd beoordeling prijs en kwaliteit strikt gescheiden!

Ja, in het kader van de (sub-) gunningscriteria en ‘Succhi di Frutta’. Maar in beginsel niet ‘meer’, dan dat.

Strikt genomen is (en blijft) het (immers) de aanbestedende dienst die in een aanbestedingsprocedure beoordeelt. En daartoe transparant volgens ‘Succhi di Frutta’ zal (moeten) handelen. En zich zal (moeten) verantwoorden door een deugdelijke motivering.

De beoordeling door de aanbestedende dienst vindt plaats volgens een door de aanbestedende dienst bepaald ‘beoordelingssysteem’ dat (echter) strikt genomen feitelijk (slechts) bestaat uit rechtsgeldige, bekend gemaakte gunningscriteria.

Er worden daartoe (inderdaad) natuurlijke personen aangewezen. Maar ook zij kunnen (zullen) transparant volgens ‘Succhi di Frutta’ (moeten) handelen. In welk geval het ‘beoordelingssysteem’ dan (ook) deugdelijk geborgd is.

Voor zover in de (feitelijke) beoordeling al sprake zou (kunnen) zijn van (enige mate van) subjectiviteit, dan wordt die subjectiviteit geobjectiveerd door de (vereiste) motivering c.q. door de (juiste) toepassing van het motiveringsbeginsel door de aanbestedende dienst.

En ik sluit daarnaast ook niet uit, dat voornoemde overweging uit het vonnis van Rechtbank Noord-Holland (mede) is ingegeven door de betreffende aanbestedingsdocumenten en de daarin vastgelegde ‘spelregels’ waaronder het ‘beoordelingssysteem’ in kwestie. Ik heb daar geen zicht op, maar wil in dat verband (toch) wijzen op:


Alsdan zou een en ander overigens (wederom) een aanwijzing (en bevestiging) zijn, dat ‘het’ niet zozeer aan het (‘echte’) aanbestedingsrecht ligt. Maar dat de praktijk uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de hoeveelheid en de ‘complexiteit’ van de (rechts-) regels.

Het is maar, wat we er - qua ‘inkoopteam’, ‘beoordelingscommissie’, ‘blanco aanleveren van inschrijvingen’, ‘prijs openingen’ e.d. - van (willen) maken…….


Geen opmerkingen:

Een reactie posten