dinsdag 12 juli 2016

Niet (zo) handig (2)


In vervolg op:


Slechts na bestudering van de ‘UEA-tool Europese Commissie’:


Artikel 58 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU:

Selectiecriteria kunnen betrekking hebben op:
a)            geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen;
b)           de economische en financiële draagkracht;
c)            de technische en beroepsbekwaamheid.

De aanbestedende diensten mogen alleen de criteria bedoeld in de leden 2, 3 en 4 als voorwaarden voor deelname opleggen aan ondernemers. De aanbestedende diensten beperken eventuele voorwaarden tot die welke kunnen garanderen dat een gegadigde of inschrijver over de juridische en financiële middelen en de technische bekwaamheden en beroepsbekwaamheden beschikt om de te gunnen opdracht uit te voeren. Alle voorwaarden houden verband met en staan in verhouding tot het voorwerp van de opdracht.

En artikel 59 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU:

Op het ogenblik van de indiening van de verzoeken tot deelname of de inschrijvingen, aanvaarden de aanbestedende diensten - als voorlopig bewijs ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven certificaten die bevestigen dat de betrokken ondernemer aan alle volgende voorwaarden voldoet - het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), bestaande uit een bijgewerkte eigen verklaring:
a)            hij bevindt zich niet in een van de situaties als bedoeld in artikel 57, waardoor ondernemers kunnen of moeten worden uitgesloten;
b)           hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 58;
c)            hij voldoet, indien van toepassing, aan de objectieve regels en criteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 65.
               […]

Kan ik het uiterst karige (en onvolledige, want de ‘afdelingen A tot en met D’ ontbreken) Deel IV van het ‘UEA’ in Pdf (enigszins) ‘vatten’:

“De ondernemer verklaart met betrekking tot de selectiecriteria (afdeling α of afdelingen A tot en met D van dit deel) dat:
α: Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria”

Deel IV van het ‘UEA’ in Pdf haakt (blijkbaar) aan bij de Richtlijn (en deels bij de ‘UEA-tool Europese Commissie’), (echter) zonder rekenschap te geven van het feit, dat de Aanbestedingswet 2012 (onverlet Afdeling 2 Kwalitatieve selectiecriteria (artikelen 45 t/m 52) van Richtlijn 2004/18/EG) ‘selectiecriteria’ een specifieke plaats heeft willen geven, wat in het voorkomend geval een concreet onderscheid met ‘geschiktheidseisen’ veronderstelt/betekent (zoals bijvoorbeeld in artikel 2.84 lid 1 Aanbestedingswet 2012, sub b en sub d).

Daarbij lijkt het bepaalde in artikel 58 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU geen (adequate) plaats te hebben gekregen in de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012.

Jammer, en niet (zo) handig (dus), dat Deel IV van het ‘UEA’ in Pdf thans tot een ‘richtlijnconforme toelichting’ noopt in de aanbestedingsstukken:

In verband met de in deze aanbestedingsprocedure gestelde eisen ter zake de ‘geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen’, ‘de economische en financiële draagkracht’ en ‘de technische en beroepsbekwaamheid’ vult de inschrijver het als bijlage < > aan dit aanbestedingsdocument gehechte UEA nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij/onder < >.

In verband met een en ander dient/strekt feitelijk (de gevraagde verklaring ter zake) Deel IV van het UEA vanwege het bepaalde in de artikelen 58 en 59 van Richtlijn 2014/24/EU.

O.i.d.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten