vrijdag 8 juli 2016

Niet (zo) handig


Blij, dat de integrale versie van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 sinds 7 juli 2016 op Internet is te vinden. Zie www.overheid.nl (onder ‘Landelijke wet- en regelgeving’).

Ook blij, dat er nu (ook) een ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (‘UEA’) in Pdf blijkt te zijn:


Eindelijk aan de slag”, zou je zeggen.

Kijk ik (echter) naar artikel 2.84 Aanbestedingswet 2012:

1.            Een eigen verklaring is een verklaring van een ondernemer waarin deze aangeeft:
a.            of uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn;
b.            of hij voldoet aan de in de aankondiging of in de aanbestedingsstukken gestelde geschiktheidseisen;
c.            of hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen;
d.            of en op welke wijze hij voldoet aan de selectiecriteria.
2.            De gegevens en inlichtingen die in een verklaring kunnen worden verlangd en het model of de modellen van die verklaring worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

En naar het ‘UEA’ in Pdf.

Dan blijken er geen mogelijkheden tot ‘aankruisen’ of ‘invullen’ ter zake het bepaalde in artikel 2.84 lid 1 sub b en c Aanbestedingswet 2012.

Deel V van het ‘UEA’ in Pdf vermeldt ook slechts:

De ondernemer hoeft uitsluitend informatie te verstrekken wanneer de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit de objectieve en niet-discriminerende criteria of regels heeft vastgesteld die moeten worden toegepast om het aantal gegadigden dat tot indiening van een inschrijving of tot een dialoog zal worden uitgenodigd, te beperken. Deze informatie, die vergezeld kan gaan van vereisten met betrekking tot de eventueel te overleggen (soorten) certificaten of andere vormen van bewijsstukken, wordt vermeld in de betreffende aankondiging of in de in die aankondiging bedoelde aanbestedingsstukken.
Het navolgende geldt uitsluitend voor niet-openbare procedures, mededingingsprocedures met onderhandeling, concurrentie-gerichte dialogen en innovatiepartnerschappen:

Wat (dan) te doen bij ‘openbaar’?


Ik lees slecht. Of een en ander is (vooralsnog) niet (zo) handig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten