dinsdag 15 mei 2018

Onderhoud


Teneinde tot een ‘transparante’ aanbestedingsprocedure èn een voorspoedige uitvoering van de (overheids-) opdracht te (kunnen) komen, zal vaak met eenduidige ‘definities’ in de aanbestedingsstukken gewerkt (moeten) worden.

Een typische ‘definitie-kwestie’ betreft (altijd) het ‘onderhoud’. Dat er diverse ‘soorten’ onderhoud zijn, volgt bijvoorbeeld uit Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderhoud) in een iets andere opmaak:

Categorieën onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties zijn:

1             Reactief (onderhoud plegen omdat er een dwang of drang aanwezig is):

-              Klachtenonderhoud: om gebreken te herstellen na bijvoorbeeld de melding van een klacht;
-              Correctief onderhoud: om gebreken te herstellen na bijvoorbeeld de melding van een klacht, een constatering van een bevoegd persoon (medewerker technische dienst) of een automatisch gegenereerde melding van een storing door een installatie;
-              Curatief onderhoud: om ontstane gebreken te herstellen, waarna het gebrek niet meer op kan treden.

2             Proactief (onderhoud plegen op basis van bekendheid met of kennis van het gebouw met terrein en installaties):

-              Preventief onderhoud: ter voorkoming van defecten;
-              Periodiek onderhoud: onderhoud dat zeer regelmatig wordt uitgevoerd aan vooral installaties maar ook bouwkundige zaken om schade of uitval te voorkomen (risico mijdend);
-              Planmatig onderhoud: ter voorkoming van defecten, op een gestructureerde wijze in de tijd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een onderhoudsplan;
-              Mutatieonderhoud: onderhoud bij wijziging van de huurder (huurwoningen) of wijziging van de verhuurovereenkomst (commercieel vastgoed).

3             Additief (onderhoud plegen op basis van een tactisch of strategisch plan en daarmee iets toevoegen naast het reguliere onderhoud):

-              Perfectief onderhoud: om de kwaliteit nog verder te verbeteren;
-              Adaptief onderhoud: om aan de omgeving aan te passen.
[…]
Categorieën onderhoud aan software of applicaties zijn:

-              Adaptief onderhoud gaat over het aanpassen vanwege externe ontwikkelingen;
-              Additief onderhoud gaat over het aanpassen vanwege nieuwe of aangepaste functionele eisen;
-              Correctief onderhoud gaat over het herstellen van geconstateerde fouten;
-              Perfectief onderhoud is het verbeteren van de prestaties of de kwaliteit;
-              Preventief onderhoud zorgt ervoor dat fouten worden voorkomen;
-              Predictief onderhoud dat wordt uitgevoerd voordat het probleem zich zal gaan voordoen. […]

Of het onderscheid en/of de verschillen tussen voornoemde ‘soorten’ onderhoud wel overal (zo) duidelijk is, valt dus te bezien. De vereiste transparantie zal (dus) van de aanbesteder moeten komen.

Definities van onderhoud kunnen bijvoorbeeld, branche-afhankelijk, ook uit (bepaalde) Beoordelingsrichtlijnen, NEN-normen en/of algemene (inkoop-) voorwaarden volgen. Ook dan is men (echter) niet altijd (direct) volledig en ‘klaar’.

Zie bijvoorbeeld de navolgende artikelleden uit de, overigens in beginsel goed werkbare, Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT):

1.6         Correctief Onderhoud: het opsporen en herstellen door Leverancier van Gebreken die Opdrachtgever hem heeft gemeld of die Leverancier anderszins bekend zijn geworden.

1.17       Innovatief Onderhoud: het beschikbaar stellen door Leverancier aan Opdrachtgever van Updates en/of Upgrades van de ICT Prestatie.

1.21       Onderhoud: het geheel van Correctief Onderhoud, Preventief Onderhoud, Innovatief Onderhoud en gebruikersondersteuning, een en ander zoals nader uitgewerkt in de GIBIT, de Overeenkomst en de SLA.

1.26       Preventief Onderhoud: het treffen van maatregelen door Leverancier ter voorkoming van Gebreken en andere technische problemen en andere daarmee verband houdende vormen van dienstverlening.

8.3         Het Onderhoud omvat, tenzij anders overeengekomen, ten minste de volgende diensten:
i)             Correctief Onderhoud;
ii)            Preventief Onderhoud;
iii)           Innovatief Onderhoud;
iv)           Gebruikersondersteuning.

Waar (dus) bijvoorbeeld ‘gebruikersondersteuning’ (als ‘onderdeel’ van het ‘Onderhoud’) niet gedefinieerd is, en dus door de aanbesteder moet worden ingevuld teneinde eenduidig en ‘volledig’ te (kunnen) zijn.

De aanleiding voor deze Blog is Rechtbank Den Haag 10 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5486, waar het ging over de door een inschrijver voorgestelde levering van door die inschrijver zelf gedefinieerde ‘Full Service’.

Zie over dat vonnis ook:Geen opmerkingen:

Een reactie posten