donderdag 17 september 2015

Asielcrisis


Zeer waarschijnlijk (uiterst) actueel en relevant de komende weken bij diverse gemeenten in Nederland:

Artikel 31 lid 1 sub c Richtlijn 2004/18/EG (vergelijk ook artikel 2.32 sub c Aanbestedingswet 2012):

De aanbestedende diensten kunnen in de volgende gevallen voor het plaatsen van hun overheidsopdrachten gebruik maken van een procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht:

1)           voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten:
[-]
c)            voorzover zulks strikt noodzakelijk is, ingeval de termijnen voor de openbare of de niet-openbare procedure dan wel voor de procedure van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht bedoeld in artikel 30 wegens dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de desbetreffende aanbestedende diensten niet konden worden voorzien, niet in acht kunnen worden genomen. De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende diensten te wijten zijn.

En het Document ‘MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de regels inzake overheidsopdrachten in verband met de huidige asielcrisis’ (Brussel, 9.9.2015 COM(2015) 454 final):


Een nuttig document met voldoende handreikingen (en hulp) ter motivering van de ‘procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking’ in het concrete geval (ter zake de inkoop van bijv. ‘huisvesting’, tenten, containers, kleding, dekens, bedden, levensmiddelen, reiniging, gezondheid, catering en beveiliging).

Het blijft natuurlijk wel (“alles aanbesteden”) de Europese Commissie (pag. 8):

[-] De procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking maakt het voor aanbestedende diensten mogelijk rechtstreeks met potentiële contractanten te onderhandelen; zij maakt het niet mogelijk een opdracht rechtstreeks aan een vooraf geselecteerde ondernemer te gunnen, tenzij slechts één ondernemer de opdracht binnen de door de dwingende spoed veroorzaakte technische beperkingen en termijn kan uitvoeren. [-]

Jammer dat het tweede deel van voornoemde zin geen voetnoot (of nadere motivering) kent. Die ‘rechtsregel’ kende ik namelijk (nog) niet. En verhoudt zich (ook) niet met bijvoorbeeld artikel 31 lid 1 sub b en artikel 31 lid 2 sub b en d Richtlijn 2004/18/EG die om dezelfde ‘procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking’ gaan en (toch echt) wel uitgaan van één ondernemer. Ik hecht er dan ook niet veel waarde aan.

Voor Deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 (denk bijv. aan de artikelen 1.4, 1.5 en 1.22) en de Gids Proportionaliteit (denk bijv. aan Voorschrift 3.4 A) zou ik in dit geval zeggen (‘motiveren’): “Wat boven de drempel kan/mag, kan/mag onder de drempel ook. En zeker bij dwingende spoed.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten