vrijdag 22 januari 2016

Fundamenteel


Niet zo’n slimme ‘handreiking’ voor bijvoorbeeld de gemeentelijke inkoper van Wouter Stolwijk, directeur van PIANOo, in 'Aanbesteden verstrikt geraakt in de procedures' (19 januari 2016):

“Ik zou inkopers een hart onder de riem willen steken; er valt genoeg te beleven als je je maar niet te veel aantrekt van die focus op het juridische. Aanbestedingsjuristen zou ik willen vertellen: denk nog eens heel goed na over je eigen vak en waarom het aanbestedingsrecht, wat toch privaatrecht is, behandeld wordt alsof het publiekrecht is. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden onverkort toegepast, terwijl inkopen toch geen bestuurlijke actie is. Dat vind ik een fundamenteel probleem.”


Want, artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet:

1.           Het college is in ieder geval bevoegd:
[-]
e.           tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten;
[-]

En artikel 3: 1 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb):

Op andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten zijn de afdelingen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de handelingen zich daartegen niet verzet.

En artikel 3: 14 Burgerlijk Wetboek (BW):

Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt, mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht.

En gemeentelijke inkopers handelen namens het (bestuursorgaan) College van B&W.

Een ‘fundamentele’ vergissing dus…..

En voor (echt) ‘fundamentele’ kwesties en discussies, zie bijvoorbeeld:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten