woensdag 25 januari 2017

Behoefte


Je zou het - door allerlei regelgeving - ook bijna vergeten:

Hof Amsterdam 3 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:23:


3.2         […] Uitgangspunt daarbij is dat de aanbestedende dienst bepaalt waaraan zij behoefte heeft. […]

De betreffende rechtbank Amsterdam 25 mei 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3127:


4.4.        Uitgangspunt is dat het aan de aanbestedende dienst is om te bepalen aan welk product of welke dienst zij behoefte heeft.

4.5.        Gedaagden hebben toegelicht dat uit de marktconsultatie is gebleken dat laboratoria het onwenselijk achten dat hun een bepaalde onderzoeksmethode wordt voorgeschreven. Daarom is uiteindelijk niet gekozen voor een bepaald DLC-systeem, maar zijn de laboratoria vrij gelaten in hun keuze voor een systeem. De laboratoria moeten immers met dat systeem werken en zij moeten daarop ingericht zijn. In de huidige situatie bepalen zij ook zelf met welk systeem zij werken. De enige voorwaarden die aan het DLC-systeem zijn gesteld, zijn dat de DLC-methode klinisch gevalideerd is en compatibel met de machine van Roche. Voor het overige maakt het niet uit van welke methode gebruik wordt gemaakt, aldus gedaagden.

4.6.        De beslissing om de keuze voor een DLC-methode aan de laboratoria te laten is dus genomen om redenen van doelmatigheid, waarbij is aangesloten bij de in die laboratoria gangbare praktijk. Gevolg van deze keuze is weliswaar dat de aanbesteding zal zijn mislukt als te zijner tijd blijkt dat er geen landelijke dekking is met één en hetzelfde DLC-systeem (in de zin dat de winnaars van de aanbestedingen binnen de verschillende geografische percelen allemaal hebben gekozen voor hetzelfde systeem), maar dat is het risico van FSB. In ieder geval kan niet worden gezegd dat het besluit om laboratoriumdiensten aan te besteden in plaats van DLC-systemen in redelijkheid niet had kunnen worden genomen. Er is dan ook geen sprake van het ‘verstoppen’ van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht en daarmee ook niet van schending van het transparantiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel of het verbod op discriminatie. De overige argumenten van BD stuiten af op het simpele feit dat FSB geen DLC-systemen en potjes wil aanschaffen, maar diensten wenst af te nemen, wat haar zoals gezegd vrijstaat.

De grieven falen. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten