vrijdag 3 februari 2017

Speciale voorwaarden


Rechtbank Midden-Nederland 11 januari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:231:


4.15.      De hiervoor omschreven redelijke uitleg van de tussen partijen gemaakte afspraken is ook overeenkomstig het doel dat partijen bij hun opdracht aan de taxateurs hadden, namelijk het voorkomen van onrechtmatige staatssteun. De vraag of sprake is van onrechtmatige staatssteun kan (mede) worden beantwoord aan de hand van wat hierover wordt gezegd in de mededeling van de Europese Commissie betreffende staatssteunelementen (97/C 209/03), verder “de Mededeling. In de Mededeling staat het volgende geschreven: “Aan de verkoop kunnen in het algemeen belang speciale voorwaarden worden verbonden in verband met de gronden en gebouwen (…). Het economisch nadeel van een dergelijke verplichting dient door onafhankelijk taxateurs afzonderlijk te worden geraamd en kan in de aankoopprijs worden doorberekend.” Dit betekent dat de bedoeling van partijen om (ook) de verplichtingen uit de Aanvullende Overeenkomst II door de taxateurs in hun Bindend Advies te laten meewegen niet in strijd met de inhoud van de Mededeling is. Alleen door aldus te taxeren, wordt een antwoord verkregen op de vraag of bij de laatst gemaakte afspraken sprake is van staatssteun en juist dit is het doel dat partijen bij het sluiten van het Taxatieprotocol en de opdracht aan de taxateurs voor ogen hadden, zoals hiervoor al is overwogen.

Is correct.

Zie daartoe bijvoorbeeld ook par. 3.2 van:


De ‘Mededeling van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties (97/C 209/03)’ is vervangen door de ‘Mededeling van de Commissie betreffende het begrip „staatssteun” in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (2016/C 262/01)’. Zie par. 229 van laatstgenoemde Mededeling.

‘Speciale voorwaarden’ worden thans niet meer genoemd.

Ik veronderstel (echter), dat een en ander geen inhoudelijke consequenties hoeft te hebben, als gevolg van bijvoorbeeld ‘algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria’ uit par. 103 (2016/C 262/01):

[…] In het geval van de verkoop van gronden is een taxatie die een onafhankelijke deskundige vóór de aanvang van de onderhandelingen uitvoert om de marktwaarde te bepalen op grond van algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria, in beginsel voldoende.

En/of bijvoorbeeld vanwege ‘de economische situatie tot uiting brengen’ uit par. 101 (2016/C 262/01):

Of een transactie marktconform is, kan ook worden bepaald aan de hand van een algemeen aanvaarde standaardwaarderingsmethode. Dit soort methode moet zijn gebaseerd op de beschikbare objectieve, verifieerbare en betrouwbare gegevens die voldoende gedetailleerd zijn en die de economische situatie tot uiting brengen zoals die bestond op het tijdstip waarop tot de transactie werd besloten, rekening houdende met de risicograad en toekomstige verwachtingen. […]


Geen opmerkingen:

Een reactie posten