zondag 5 februari 2017

Lastenverlichting


Zie:


Digitale handtekening niet mogelijk
Ondertekening van het formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het EUA er één is (artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit). PIANOo adviseert daarom aanbestedende diensten in hun aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA.

Aan de slag dus:

Concept-Aanbestedingsdocument:

Par. < >
Een handtekening onder de inschrijving geldt ook als een ondertekening van het als bijlage < > aan dit Aanbestedingsdocument gehechte UEA.

Concept-Aanbestedingsdocument:

Par. < >
Een handtekening onder de inschrijving geldt ook als een ondertekening van het als bijlage < > aan dit Aanbestedingsdocument gehechte UEA dat door de inschrijver (nader) is ingevuld (bijgewerkt).

Concept-Aanbestedingsdocument:

Par. < >
            Een handtekening onder de inschrijving geldt ook als een verklaring van de inschrijver, dat het als bijlage < > aan dit Aanbestedingsdocument gehechte UEA door hem (nader) is ingevuld (bijgewerkt) en ondertekend.

Concept-Aanbestedingsdocument:

Par. < >
            Een handtekening onder de inschrijving geldt ook als een verklaring van de inschrijver, dat, mede met inachtneming van het bepaalde in het als bijlage < > aan dit Aanbestedingsdocument gehechte UEA, op hem geen uitsluitingsgronden (zie par. < >) van toepassing zijn, dat hij, al dan niet met een beroep op (een) derde (n), voldoet aan de in de aanbestedingsprocedure gestelde geschiktheidseisen (zie par. < >), en dat hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen.

Mmmmmmmm…………………………

EUREKA!!!!

Concept-Aanbestedingsdocument:

Par. < >
            Door inschrijving op de Aanbestedingsprocedure verklaart de inschrijver, als voorlopig bewijs, dat op hem geen uitsluitingsgronden (zie par. < >) van toepassing zijn, dat hij, al dan niet met een beroep op (een) derde (n), voldoet aan de in de aanbestedingsprocedure gestelde geschiktheidseisen (zie par. < >), en dat hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen.

Lastenverlichting!

Artikel 59 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU noemt volgens mij ook slechts ‘aanvaarden de aanbestedende diensten’……..

Of……… Oh ja…….. Jammer……. Artikel 2.85 lid 1 Aanbestedingswet 2012 (juncto artikel 2 Aanbestedingsbesluit 2016):

De aanbestedende dienst verlangt van een ondernemer dat hij bij zijn verzoek tot deelneming of zijn inschrijving met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde model een eigen verklaring indient en geeft daarbij aan welke gegevens en inlichtingen in de eigen verklaring moeten worden verstrekt.

Dan (toch) maar (naar analogie met het ARW 2016) in ieder geval:

Aanbestedingsdocument:

Par. < >
In het geval van een gebrek in het (als bijlage < > aan dit Aanbestedingsdocument gehechte) UEA (de eigen verklaring) of in geval van een gebrek met betrekking tot de bewijsmiddelen stelt de Aanbestedende dienst de betreffende Ondernemer / Inschrijver in de gelegenheid om het gebrek te herstellen binnen een termijn van 2 werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van een verzoek daartoe. De Aanbestedende dienst verzendt dit bericht per elektronisch bericht. Indien de Aanbestedende dienst het gevraagde niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft ontvangen of indien het gebrek niet door het antwoord is hersteld, komt de Ondernemer / Inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de procedure.

Aanleiding (onder andere):

Rechtbank Noord-Holland 19 december 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:10566:


En/of:Geen opmerkingen:

Een reactie posten