woensdag 15 november 2017

Tactische inkoop


In het voorkomend geval wordt - ‘strategisch’ - onverplicht tot ‘bundeling’ van mogelijk toekomstige aankopen overgegaan. Ontstaan (dus) grote (raam-) overeenkomsten. Met in beginsel grote belangen. Met in het voorkomend geval grote risico’s.

En is/wordt het (ineens) ‘complex’…..

En is er alleen (nog) de keuze tussen ‘aanbesteden’ en ‘subsidiëren’……

En heeft ‘het aanbestedingsrecht’ het uiteindelijk gedaan……

Nou………..

Reset!?

Elke cliënt is uniek en verschillend (in zijn behoefte). Dus in beginsel ook zijn concrete behandeling (-smethode) en/of zijn concreet ondersteunings- en/of zorgarrangement. Zie bijvoorbeeld (ook) artikel 4.1.1 Jeugdwet:

1.            De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling verlenen verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder.
2.            De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling organiseren zich op zodanige wijze, voorzien zich kwalitatief en kwantitatief zodanig van personeel en materieel en dragen zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde hulp. De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling betrekken hierbij de resultaten van overleg tussen jeugdhulpaanbieders, het college en cliëntenorganisaties. Voor zover het betreft jeugdhulp die verblijf van een jeugdige of ouder in een accommodatie gedurende ten minste een etmaal met zich brengt, draagt de jeugdhulpaanbieder er tevens zorg voor dat in de accommodatie geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de jeugdige of ouder.
3.            De hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor die hulpverlener geldende professionele standaard.

Dat biedt toch alle mogelijkheden voor steeds een ‘tactische inkoop’ in het individuele concrete geval op basis van een, zo nodig middels een (gekoppeld) geautomatiseerd systeem aan te leveren, maatschappelijk en financieel verantwoorde maatwerk-offerte van een - zo nodig door de cliënt aangedragen - zorgaanbieder die (eerst) een adequate intake met de cliënt heeft gehad?

Zo’n individuele behandeling en/of individueel ondersteunings- en/of zorgarrangement (= ‘losse overheidsopdracht’) overschrijdt toch nooit het Europese drempelbedrag in kwestie? Dan toch nooit ‘last’ van ‘aanbesteden’?

Te veel werk (dan)? De rechtmatige verstrekkingen van deelopdrachten bij een (Europees aanbestede) raamovereenkomst betreffen feitelijk toch ook maatwerk en een tactische inkoop? En dus (het nodige) ‘werk’.

Kostenbeheersing? Met/bij een raamovereenkomst waar ‘de hoeveelheden’ logischerwijs niet vastliggen is kostenbeheersing in beginsel een ‘even groot probleem’ en/of ‘een zelfde soort uitdaging’. Zeker wanneer ook (nog) niet met ERP-achtige systemen wordt gewerkt.

Een schriftelijke ‘basis’? Voor wie zou menen, dat de ‘losse overheidsopdrachten’ en de daarop betrekking hebbende offertes (toch) een schriftelijke ‘basis’ (zouden) moeten hebben, zou een ‘Zorgconvenant’ of een ‘Maatschappelijke intentieverklaring’ waar alle relevante zorgaanbieders en/of (alle) cliënten (-organisaties) en/of (alle) andere direct betrokkenen in de gemeente partij in/bij zijn, in overweging kunnen nemen.

Zo’n ‘Zorgconvenant’ of ‘Maatschappelijke intentieverklaring’ (dat/die, bij gebreke van bijvoorbeeld een ‘bezwarende titel’, niet aanbesteed hoeft te worden) geeft dan de door de deelnemers gezamenlijk gedeelde - zo nodig op bijvoorbeeld pag. 31 t/m 33 van het RVS-rapport ‘Zorgrelatie centraal’ (oktober 2017) gebaseerde - intenties aangaande maatschappelijk verantwoorde, betaalbare en toekomstbestendige zorg en ondersteuning weer.

Bezien vanuit de (behoefte van de) cliënt is een en ander (evenwel) niet nodig.

Maar, hetzelfde geldt ook voor allerlei thans (nog) in de praktijk voorkomende (raam-) overeenkomsten (die tot een Europese aanbestedingsplicht leiden)…………

Deels aanverwant:


en


en
Geen opmerkingen:

Een reactie posten