vrijdag 12 februari 2016

Afwegingen


Vraagstukken en te nemen beslissingen omtrent (het vrijgeven van) commerciële en (bedrijfs-) vertrouwelijke informatie is aanbesteders (zeker) niet onbekend. Men denkt bijvoorbeeld aan het bepaalde in de artikelen 2.57 lid 1 en 2.138 sub c en d Aanbestedingswet 2012.

Dat een en ander mogelijk ook feitelijk kan spelen bij niet-gegunde inschrijvers is (vooralsnog) minder bekend. Daartoe wellicht twee recente vonnissen: Rechtbank Rotterdam 10 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:976:


4.9.        De voorzieningenrechter is van oordeel dat AEVO weliswaar veel stellingen poneert, maar deze niet steeds naar behoren onderbouwt. Het valt de voorzieningenrechter daarbij op dat AEVO haar eigen inschrijving niet heeft ingebracht in de onderhavige procedure. Dit maakt het bezwaarlijk, zo niet onmogelijk, om een deugdelijk oordeel te vellen over de juistheid van stellingen van AEVO dat haar inschrijving op enig onderdeel een hoger rapportcijfer zou verdienen dan de gemeente Rotterdam heeft toegekend. AEVO heeft ook in haar pleitnota slechts in beperkte mate teksten uit haar inschrijving geciteerd. Het komt voor risico van AEVO dat de voorzieningenrechter niet (goed) in staat is om een stelling van AEVO omtrent een gesteld gebrekkige motivering te beoordelen wanneer deze motivering niet kan worden gelezen in het licht van de tekst van de inschrijving van AEVO.
[…]
4.27.      […] De stelling van AEVO dat de gemeente Rotterdam in haar motivering niet goed duidelijk heeft gemaakt waarom de inschrijving van AEVO op onderdelen onduidelijk was, is, bij gebreke van overlegging van de inschrijving van AEVO in de onderhavige procedure, zodat de voorzieningenrechter niet in staat is zich een eigen beeld te vormen, onvoldoende onderbouwd. […]

En rechtbank Oost-Brabant 6 januari 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:14:


4.5.        Vooraf merkt de voorzieningenrechter op dat in de jurisprudentie naar voren komt dat de voorzieningenrechter slechts marginaal mag toetsen, maar in casu geldt dat eens te meer, omdat Ziut haar inschrijving niet heeft overgelegd, doch slechts citaten uit haar inschrijving in haar processtukken heeft opgenomen. Hierna zullen de bezwaren van Ziut aan de hand van de motivering van citaten uit de inschrijving van Ziut, de gunningsbeslissing in de brief van 21 oktober 2015 van de Gemeente en de inschrijvingsleidraad worden besproken.
[…]
4.9.        […] Bij gebreke van een afschrift van de inschrijving van Ziut, kan de voorzieningenrechter geen oordeel geven over de uitleg van de Gemeente. De Gemeente stelt ten verwere dat de stelling van Ziut onjuist is, omdat de gegeven toelichting van de Gemeente, waartegen dit bezwaar van Ziut zich richt, in zijn totaliteit dient te worden bezien ten aanzien van de verschillende onderdelen van dit gunningscriterium en daarin kan de voorzieningenrechter de Gemeente volgen. Dat de voorzieningenrechter de inschrijving van Ziut hierin niet kan betrekken, omdat deze door Ziut niet is overgelegd, dient voor rekening en risico te komen van Ziut en dus kan ook dit bezwaar haar niet baten.
[…]
4.13.      […] De voorzieningenrechter kan hierbij wederom slechts oordelen op hetgeen partijen hem hebben voorgehouden, aangezien de inschrijving van Ziut niet is overgelegd. In dat licht bezien acht de voorzieningenrechter het voorshands begrijpelijk dat, indien Ziut stelt dat “het een uitdaging wordt”, dominant goed als beoordeling door de Gemeente is gegeven en niet de beoordeling “dominant uitstekend”. Indien Ziut daarnaast vele oplossingen voor de uitdaging uitgewerkt zou hebben in de inschrijving, zou dit wellicht anders zijn, maar zonder de inschrijving van Ziut, acht de voorzieningenrechter het bezwaar van Ziut ook op dit punt niet gegrond. […]

Ik veronderstel, dat afwegingen omtrent het vrijgeven van commerciële en (bedrijfs-) vertrouwelijke informatie (ook) deel uitmaken van de overwegingen van niet-gegunde inschrijvers om wel òf niet een procedure in kort geding aanhangig te maken.

Alsdan maken deze vonnissen zulke afwegingen (ineens) behoorlijk concreet……


Geen opmerkingen:

Een reactie posten