vrijdag 19 februari 2016

Private aanbesteding


Ik denk, dat een (in beginsel) niet aan de aanbestedingsregels onderworpen (private) entiteit die wil ‘aanbesteden’, zich “bezint eer gij begint” zou moeten aantrekken.

Ik denk, dat een ‘aanbesteding’ niet per definitie leidt tot een adequate overeenkomst waarmee (opdrachtgevers-) doelstellingen worden bereikt.

Ik denk, dat ‘aanbesteden’ niet per definitie gelijk staat aan ‘effectief en efficiënt inkopen’.

Ik denk, dat (de èchte) aanbestedende diensten ondanks de aanbestedingsregels (elke keer weer) de nodige moeite (moeten) doen om tot een adequate overeenkomst te (kunnen) komen.

Ik denk, dat (opportunistisch) ‘aanbesteden’ ter maskering van een gebrek aan materie- en kostendeskundigheid tot niets leidt.

Ik denk, dat ‘kwaliteit’ daadwerkelijk gerealiseerd en geborgd wordt door het opnemen van (besteks-) eisen èn de wil en bereidheid om daarvoor (ook) te betalen.

Ik denk, dat een aanbestedingsprocedure geen procedureel ‘EMVI-spelletje’ zou moeten zijn met louter verliezers, en aldus (tenminste) een zorgvuldige voorbereiding vergt.

Ik denk, dat veel mensen niet door hebben wat ‘aanbesteden’ daadwerkelijk betekent (en vergt).

Ik denk dat, bijvoorbeeld vanwege Rechtbank Noord-Nederland 17 februari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:568:


2.4.        Witte Kruis en Kijlstra hebben tijdig een geldige inschrijving ingediend. De inschrijving van Witte Kruis heeft 804,83 van de 1000 punten gescoord (760 voor kwaliteit en 44,43 voor prijs) en die van Kijlstra 804,07 (755 voor kwaliteit en 49,07 voor prijs). De inschrijving van Witte Kruis was bijna € 150.000,- per jaar duurder dan die van Kijlstra.

2.5.        DWF heeft bij brief van 28 oktober 2015 aan Witte Kruis onder meer bericht:
Uw inschrijving is beoordeeld conform de in de offerteaanvraag omschreven procedure.
Tijdens de beoordeling is gebleken dat uw offerte nagenoeg gelijk heeft gescoord met die van Kijlstra Taxivervoer BV. Kwalitatief gezien heeft uw organisatie een beter aanbod gedaan, echter dat aanbod brengt een aanzienlijke kostenverhoging teweeg. Om deze reden heeft Dokterswacht Friesland zich moeten beraden op het vervolg van dit traject.

Na beraad is de uitkomst dat we mogelijkheden van kwaliteitsverbetering willen bespreken met Kijlstra Taxivervoer B.V. en is derhalve besloten om de opdracht voorlopig te gunnen aan Kijlstra Taxivervoer BV.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten