dinsdag 19 september 2017

‘Gefixeerd’


De traditionele openbare aanbestedingsprocedure kent een aantal momenten, waar ‘het moet gebeuren’. Zowel voor de aanbesteder, als voor de inschrijver.

In welk verband, de traditionele openbare aanbestedingsprocedure, bijvoorbeeld (ook) in verband met ‘aanbod en aanvaarding’ ex artikel 6: 217 lid 1 BW, (ook) niet de door de aanbesteder in het voorkomend geval gewenste ‘flexibiliteit’ in zich heeft. De procedure is feitelijk (te) ‘gefixeerd’. De in het voorkomend geval, bij een bepaalde opdracht, bestaande behoefte aan wederzijds (e) overleg, communicatie en/of afstemming kan (dan) niet worden ingevuld.

Vorenbedoelde momenten zijn:

1.           De aankondiging (de concrete wijzigingsmogelijkheden middels de Nota van inlichtingen zijn in beginsel beperkt);
2.           Inschrijvingsdatum en -tijdstip (de wijziging van een inschrijving na inschrijvingsdatum en -tijdstip is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan);
3.           Het voornemen tot gunning (de motivering kan in beginsel wel worden aangevuld, maar niet worden gewijzigd).

1 en 3 zijn ‘des aanbesteders’.

2 is ‘aan de inschrijver’. En daar hoort ook dit bij:

Rechtbank Limburg 11 september 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8790:


4.5.        De hoofdregel, zoals die in de jurisprudentie is ontwikkeld (vgl. ECLI:RBLE:2010: BN2970 en ECLI:RBSGR:2011:BP1988), is dat indien een combinatie van bedrijven heeft ingeschreven, slechts die combinatie in rechte kan opkomen tegen een gunningsbesluit. Een combinatie die niet in rechte opkomt, heeft haar rechten verwerkt. Een combinant die zelfstandig op eigen naam een vordering heeft ingesteld, terwijl de combinatie dat heeft nagelaten, heeft geen belang bij die vordering.

4.6.        De voorzieningenrechter stelt vast dat blijkens de Eigen Verklaring niet een v.o.f. met de naam “v.o.f. [eiseres] ”, zoals eiseres onder 1 is genoemd, heeft ingeschreven op de aanbesteding, maar dat [naam vof 2] v.o.f., Taxi Horn Tours BV en Ghielen Touringcarbedrijf BV gedrieën als aparte ondernemingen tezamen als combinatie hebben ingeschreven. De combinatie geldt aldus als de inschrijver en niet een door de drie mede-combinanten opgerichte, of in oprichting zijnde, vennootschap onder firma. Dat een v.o.f. zelfstandig als procespartij kan optreden zonder dat de vennoten persoonlijk als procespartij optreden, doet aan dit oordeel niets af. Eiseres onder 1 moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard, want zij heeft geen (eigen) belang bij de vordering.

ECLI:RBLE:2010: BN2970 is overigens ECLI:NL:RBLEE:2010:BN2970.Geen opmerkingen:

Een reactie posten