vrijdag 1 december 2017

Het ‘inkoopproces’


Eerder definieerde ik - vanuit de elementen ‘taak’, ‘bevoegdheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ en de vraag, waartoe ‘het’ dient - ‘inkoop’ bij een gemeente als:

Inkoop is de functie binnen een gemeente die uit oogpunt van haar taak bevoegd en verantwoordelijk is voor het tegen betaling verkrijgen van werken, leveringen of diensten van derden (-ondernemers) ter verwezenlijking van (een) doelstelling (-en) van de gemeente.

En (het werkwoord) inkopen (vervolgens) als:

Uitvoerend handelen ter zake ‘inkoop’.


Uit een en ander volgt, dat het in de praktijk als zodanig bekende ‘inkoopproces’ dat ziet op de processtappen ‘specificeren’, ‘selecteren’, ‘contracteren’, ‘bestellen’, ‘bewaken’ en ‘nazorg’ bij een gemeente eigenlijk niet bestaat.

Inkoop (als een ‘functie’) ‘bevindt’ zich namelijk binnen de bij (of krachtens) Gemeentewet vastgestelde organieke (organisatorische) structuur van een gemeente. Er is (dan) hoogstens sprake van een continue (repeterend) organisatorisch proces, dat zich feitelijk (steeds opnieuw) afspeelt tussen ‘begrotingsvoorstel aan de raad’ en ‘einde overeenkomst (-en)’.

Als dat anders kan/moet worden opgevat, dan dekt het in de praktijk als zodanig bekende ‘inkoopproces’ dat ziet op de processtappen ‘specificeren’, ‘selecteren’, ‘contracteren’, ‘bestellen’, ‘bewaken’ en ‘nazorg’ de lading niet (volledig) bij een gemeente.

Bijvoorbeeld wanneer de praktijk (ook) laat zien, dat ter zake dat ‘inkoopproces’ met name (slechts) de (specifieke) rol en handelingen van de ‘inkoper’ relevant (zouden) zijn. ‘Inkoop’ als uitvoeringsaangelegenheid vereist echter om meerdere redenen (zie voornoemde Blog) een samenspel en samenwerking tussen diverse functies en functionarissen binnen de gemeente. De gemeente kent (dan ook) diverse ‘inkoop-functionarissen’ (al dan niet ad hoc). Een aantal daarvan is in het voorkomend geval (ook) ‘inkoper’.

Verder moet in het voorkomend geval bijvoorbeeld ook een Collegevoorstel worden geschreven. En hoewel (RAW-) raamovereenkomsten ook bij ‘werken’ mogelijk zijn, zal de ‘inkoop-functionaris’ van ‘openbare werken’ bijvoorbeeld weinig gevoel hebben bij ‘bestellen’. En ‘toezicht houden’ en ‘directie voeren’ zal bijvoorbeeld in zijn/haar ogen wellicht meer inhouden of betekenen, dan (slechts) ‘bewaken’. En niet zelden vereist de uitvoering van overeenkomsten overigens ook een actieve rol en betrokkenheid van de gemeente in de uitvoering die verder gaat dan (slechts) ‘bewaken’. Nog los van het concrete tijdig betalen van facturen, dat in kwestie ook relevant is.

Men laat daarmee bij gemeenten, die (dus) ook overheidsopdrachten voor werken en diensten aangaan, onnodig kansen liggen in verband met bijvoorbeeld ‘commitment’ van de (gehele) gemeentelijke organisatie (het spreekt bijvoorbeeld niet aan).

Het (gebruik van het) in de praktijk als zodanig bekende ‘inkoopproces’ dat ziet op de processtappen ‘specificeren’, ‘selecteren’, ‘contracteren’, ‘bestellen’, ‘bewaken’ en ‘nazorg’ is verder ook niet noodzakelijk ‘ter verwezenlijking van (een) doelstelling (-en) van de gemeente’. Ik zou, bij gebreke van noodzaak en volledigheid, dat ‘inkoopproces’ dan ook zelf niet (meer) gebruiken bij een gemeente.

Ik ben, bij gebreke van noodzaak, ook geen voorstander van een nieuwe definitie van het ‘inkoopproces’ bij een gemeente.

Wanneer dat (echter) toch zou moeten, men denkt immers graag in ‘processen’, dan zou ik het (dus) minder een ‘inkopersproces’ maken.

En meer recht willen doen aan de feitelijkheid bij gemeenten. En dus niet uitgaan van de gedachte, dat ‘het zo (nu eenmaal) hoort’ volgens bijvoorbeeld ooit eerder in de private (productie omgeving) praktijk bedachte modellen en theorieën.

Derhalve (met tegenzin):

Het inkoopproces bij een gemeente betreft een reeks samenhangende handelingen in de voorbereiding, in de precontractuele fase, en in de contractuele (uitvoerings-) fase van overeenkomsten die betrekking hebben op het verkrijgen van werken, leveringen of diensten van derden (-ondernemers) ter verwezenlijking van (een) doelstelling (-en) van de gemeente.

Het ‘inkoopproces’ omvat (daarmee) dus het nodige.

Het ‘inkoopproces’ is (daarmee) dus niet synoniem en/of gelijk aan ‘aanbesteden’.

En het ‘inkoopproces’ wordt (daarmee) dus uitgevoerd door ‘inkoop-functionarissen’ van de gemeente, waarbij in het voorkomend geval sprake is van toegevoegde waarde door ‘inkoop-functionarissen’ die (ook) ‘inkoper’ zijn.Geen opmerkingen:

Een reactie posten