maandag 9 juli 2018

Contractmanagement en ‘getting what is agreed’


De Nevi is, wat mij betreft, duidelijk in haar definiëring van een en ander:


Wat is contractmanagement?
Contractmanagement is de methodiek om afspraken met leveranciers duidelijk en transparant vast te leggen en hier actief op te sturen. De verkregen input, getekende contracten en wijzigingen worden eenduidig vastgelegd, beheerd en bewaakt. Doel: contracten volledig benutten en het genereren van managementrapportages. Contractmanagement is het voorkomen van het ‘weglekken’ van waarde uit het contract. Het maakt deel uit van een keten: inkoop gaat over waarde (finding the value), waarna het contract geïmplementeerd en gemanaged moet worden (getting what is agreed), en tot slot volgt leveranciersontwikkeling (improving what you already have).

Wat doet een contractmanager?
Bij contractmanagement draait het om het ontzorgen en ondersteunen van de business. Contractmanagement wordt gedaan door de business en niet door inkoop. Wel levert contractmanagement input voor inkoop. Het eigenaarschap van het contract hoort in de business. Als contractmanager ben je een echte vakspecialist en ‘manage’ je het contract: je monitort het resultaat en legt dit vast in contractbeoordelingen. Je moet over de nodige vakkennis beschikken om het resultaat van het contract te kunnen sturen. Als contractmanager ben je ook verantwoordelijk voor de (interne) communicatie van het contract en de relatie met de leverancier. Je legt verantwoording af aan de contracteigenaar.

Gemeentelijke contractmanagers moeten er (echter) rekening mee houden, dat bestuursorganen ook bij hun privaatrechtelijke handelen gebonden zijn aan de (geschreven en ongeschreven) algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zie daartoe bijvoorbeeld art. 3: 1 lid 2 Awb, art. 3: 14 BW en r.o. 4.14-4.23 Rechtbank Amsterdam d.d. 11 september 2013 (ECLI:NL:RBAMS:2013:5591).

Dus ook bij ‘inkoop’, ‘aanbesteden’ en ‘contractmanagement’. En in dat verband zijn onder meer relevant, het motiveringsbeginsel (art. 3: 46 Awb), het zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3: 2 Awb), het verbod van détournement de pouvoir (art. 3: 3 Awb), het evenredigheidsbeginsel (art. 3: 4 lid 2 Awb), het verbod van vooringenomenheid / fair play beginsel (art. 2: 4 lid 1 Awb), het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

Een en ander normeert het concrete handelen van de gemeentelijke contractmanagers.

Verder zal doorgaans in de betreffende, te managen, overeenkomsten (‘contracten’) het Nederlands recht van toepassing zijn verklaard. In welk verband de twee navolgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek (BW) in kwestie ook relevant zijn:

Artikel 6: 2 BW:

1.            Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
2.            Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 6: 248 BW:

1.            Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.
2.            Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Die (dwingend rechtelijke) wet-artikelen zijn dan dus (ook) tussen betrokken partijen, opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer, overeengekomen (agreed).

En bepalen dus bijvoorbeeld ook, of in het voorkomend geval sprake is van ‘wanprestatie’ (art. 6: 74 BW jo. art. 6: 75 BW) door één van, of door, beide partijen. Of niet. En dus, wat (what) men in het voorkomend geval ‘krijgt’ (getting).

En normeren het concrete handelen van de gemeentelijke contractmanagers dus (ook).

Het viel mij laatst op, dat niet iedereen in de praktijk van een en ander op de hoogte is/was.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten